top of page

O Nas 

Po co Familiaris?

Naszym głównym celem jest oferowanie szerokiego wsparcia emigrantom poprzez towarzyszenie im w ich życiu. Podejmujemy wiele inicjatyw, prowadzimy badania naukowe oraz angażujemy się w edukację na rzecz polskiej emigracji, mając zawsze na uwadze nasze przewodnie motto: "przyszłość ludzkości opiera się na rodzinie".

Kierując się jasno określonymi kryteriami i działając zgodnie z wyznaczonym kierunkiem, dążymy do realizacji uzasadnionych celów. Pragniemy skupić wokół nas zaangażowanych wolontariuszy, którzy wspólnie z nami tworzą i rozwijają dynamiczną markę o wysokiej jakości. Nasza działalność opiera się na fachowości, wiarygodności, dyskrecji, terminowości i dostępności.

Stowarzyszenie 

Decyzją Sadu Rejonowego w Freiburg im Breisgau w dn. 10.02.2022 powołano do funkcjonowania zarejestrowane stowarzyszenie użyteczności publicznej „Familiaris / Familiaris eingetragener Verein (Familiaris e.V.). Uzyskując Rejestr Sądowy i numer w Urzędzie podatkowy Stowarzyszenie „Familiaris” uzyskało zdolność prawną i stało się osobą prawną. Członkowie stowarzyszenia nie muszą odpowiadać swoim majątkiem prywatnym, a stowarzyszenie może również gromadzić majątek. Zarejestrowane stowarzyszenie to zgromadzenie osób fizycznych lub prawnych, które realizują wspólny interes. Zgodnie z prawem jest to więc organizacja korporacyjna, w której łączące się osoby występują w przyszłości jako jednostka pod jedną nazwą parasolową. W Ustawie Zasadniczej zarejestrowane stowarzyszenie jest zdefiniowane w następujący sposób „Długoterminowe stowarzyszenie ludzi, niezależne od zmiany członków, w celu osiągnięcia wspólnego celu zgodnego z umową”. Statut Stowarzyszenia „Familiaris” w ośmiu paragrafach jednoznacznie określa następujące kwestie: nazwy, siedziby i rok rozliczeniowy (§1), cele i zadania (§2), finansowanie (§3), członkostwo (§4), organy stowarzyszenia (§5), Zarząd (§6) Zgromadzenie Ogólne (§7), rozwiązanie stowarzyszenia (§8). 

Jak określa statut Stowarzyszenia „Familiaris”: stowarzyszenie realizuje wyłącznie i bezpośrednio cele charytatywne, charytatywne w rozumieniu sekcji „Cele uprzywilejowane podatkowo”. 

Stowarzyszenie działa bezinteresownie, nie realizuje przede wszystkim własnych celów gospodarczych. Celami stowarzyszenia są:

1. Promocja małżeństwa i rodziny

2. Promocja opieki nad młodzieżą i osobami starszymi

3. Promocja edukacji i wychowania

4. Promocja religii

5. Promocja postawy międzynarodowej, tolerancji we wszystkich dziedzinach kultury i zrozumienia międzynarodowego

6. Promocja opieki domowej

    Środki na realizację zadań pozyskiwane są poprzez: darowizny, dotacje, usługi wolontariatu. Środki mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe. Członkowie nie otrzymują żadnych dotacji ze środków stowarzyszenia. W razie potrzeby istnieje możliwość uiszczenia opłat za zaproszonych prelegentów (kapłanów, wykładowców). Działalność musi być zgodna ze statutem i żadna osoba nie może być uprzywilejowana wydatkami lub dochodami, które są obce celom stowarzyszenia lub nieproporcjonalnie wysokim wynagrodzeniem. Osoby pracujące dla stowarzyszenia otrzymują zwrot udokumentowanych uzasadnionych wydatków, co reguluje  zarząd stowarzyszenia. 

Koncepcja ochrony

Zgodnie z wymogami Biura Niezależnego Rzecznika ds. Wykorzystywania Seksualnego Dzieci (Geschäftsstelle der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs) w sierpniu 2022 opracowano koncepcje ochrony nieletnich - Schuzkonzept „Familiaris”. Aby móc chronić dzieci i młodzież przed wykorzystywaniem seksualnym, gdziekolwiek się znajdują, trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Każda jednostka w społeczeństwie powinna zająć się tym problemem i aktywnie przyczynić się do stworzenia bezpiecznych przestrzeni dla dziewcząt i chłopców. Instytucje lub organizacje, którym powierzane są dzieci i młodzież, muszą wiedzieć, jak skutecznie realizować ochronę dzieci.

Koncepcja ochrony służy odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania i obejmuje również korzystanie z mediów cyfrowych, ponieważ dzieci i młodzież nie oddzielają świata online od świata offline. Koncepcja ochrony sprawia, że ​​Stowarzyszenie „Familiaris” stają się przestrzeniami doświadczeń i miejscami skutecznej ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą seksualną. Jednocześnie jest miejscami, w których dziewczęta i chłopcy mogą znaleźć kompetentne osoby kontaktowe, które potrafią wysłuchać i pomóc, jeśli są narażeni na przemoc seksualną tam lub gdzie indziej – na przykład w środowisku rodzinnym. Koncepcja ochrony nie pozostawia miejsca na nadużycia.

Projekty 

Współpracujemy z środowiskami polskimi i polonijnymi w monachijskim okręgu konsularnym podejmując inicjatywy  w obszarze szeroko rozumianej wsparci i pomocy, kultury oraz edukacji. Współpraca odbywa się w ramach „Planu współpracy z Polonią i Polakami Za Granicą” przyjętego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w danym roku budżetowym. Programy  projektowe, w których Familiaris bierze udział to Konkursy „Polonia i Polacy za Granicą”. Wśród realizacji: 

 

1. Projekt realizowany 01.11.- 31.12.2020 / Poradnia dla Polaków, migrantów i Niemców w czasie pandemii - w ramach Polonia 4 Neighbours / Skarb Państwa - Konsulat RP w Monachium - Jan Malkiewicz  / Umowa z dn. 31.10.2020 / brak finansowania 

 

2. Projekt realizowany 01.01.-31.12.2021 / Spotkania seniorów w czasie pandemii - w ramach Polonia 4 Neighbours / Skarb Państwa - Konsulat RP w Monachium - Marcin Król / Umowa z dn. 01.11.2021   / 1983, 85 EUR

 

3. Projekt realizowany 01.01.-31.12.2021 / Poradnia psychologiczna w czasie pandemii - w ramach Polonia 4 Neighbours / Skarb Państwa - Konsulat RP w Monachium - Marcin Król / Umowa z dn. 01.11.2021   / 790,33 EUR

 

4. Projekt realizowany 03.12.2021 / 27.05.2022 Wszyscy Polacy to Jedna Rodzina” / Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie / Anna Zielińska / brak finansowania 

 

5. Projekt realizowany 01.01.2022- 31.12.2023 / Obszar: 3. Rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie/ Zadania: Wsparcie struktur i działalności statutowej w Belgii, Holandii i w Niemczech na rok 2022 i 2023/ Działania: Niemcy. Poradnia „Familiaris” - Rozwijanie struktury poradnictwa rodzinnego na emigracji/ Numer konta księgowego działania w 2022 roku: 555-50-1146-1-11 / Kwota: 11 256,00 PLN/ Numer konta księgowego działania w 2023 roku: 555-50-1146-1-11 / Kwota: 14 376,00 PLN

/ Umowa  nr  343/07/2022 / Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”/ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 

6. Projekt realizowany 01.01.2022- 31.12.2023 / Obszar: 2. Budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne/ Zadania: Pokażę Ci Polskę - budowanie dobrego wizerunku Polski/ Działania: Działanie III epublikacje „Familiaris”/ Numer konta księgowego działania: 554-50-1391-1-41/ Kwota: 10 700 PLN / Umowa  nr  800/09/2022 / Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

 

7. Projekt realizowany 16.08.- 10.12.2022 / Obszar 5.1. Wydarzenia polonijne za granicą/ Zadania: Konkurs dla organizacji polonijnych - regranting/ Działania: „Emi i Gracja”-projekt edukacyjny dla dzieci polonijnych/ Numer konta księgowego działania: 557-50-978-4-99 / Kwota: 8 100,00 PLN/ Umowa nr  569/08/2022 / Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”/ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 

8. Projekt realizowany 01.01.-30.11.2022 „DLA NIEPODLEGŁOŚCI - kontynuacja” / Umowa o współpracy nr 39/N/2022 / Kwota: 4000,00 PLN / Fundacja Wolność i Demokracja / Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Zadanie publiczne ” Wsparcie struktur i działalności statutowej w Belgii, Holandii i Niemczech na rok 2022 i 2023” polega na wsparciu organizacji polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem i prowadzeniem organizacji.

9. Projekt: Spotkania seniorów przy herbacie „Herbaciarnia”/ Skarb Państwa - Konsulat RP w Monachium - Jan Malkiewicz / Umowa z dn. 17.04.2023   / 1000,00 EUR

 

10. Projekt: Warsztaty tematyczne / Skarb Państwa - Konsulat RP w Monachium - Jan Malkiewicz / Umowa z dn. 17.04.2023  / 1000,00 EUR

 

11. Media Familiaris - Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej / Obszaru/podobszaru: Media polonijne / Zadania: Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej / Działania: Familiaris” w mediach/ Numer konta księgowego działania: 553-50-691-11-41 / Umowa nr 612/2023/15000,00 PLN / Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”/ KPRM 

 

12. Konferencja naukowa - Łączy nas Polska – wydarzenia polonijne w Belgii, Holandii, Niemczech i krajach skandynawskich Działania: Freiburg im Breisgau. III Konferencja naukowa  ”Familiaris” - Dni Rodziny Polonijnej / Numer konta księgowego działania: 554-50-630-4-41 / Umowa nr. 43/2023 z dn. 14.07.2023 / 7000,00 PLN / Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”/ KPRM 

 

13. Spektrum Emigracji 3T (Tradycja- Tożsamość-Tolerancja) realizowanego w ramach projektu pod tytułem „Bliżej Polski. Regranting. Wsparcie realizacji wydarzeń polonijnych za granicą /umowa z dn. 18.10.2023 /  nr R/2023/ 2023044  / 9500,00  PLN / Fundacją Wolność i Demokracja / KPRM 

 

14.  Spotkanie Polonii i Polaków za granicą - Bliżej Polski. Regranting. Wsparcie realizacji wydarzeń polonijnych za granicą”  /  Przygody językowe Emi i Gracji - Wsparcie dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej mieszkającej poza granicami Polski/ Umowa z dn. 23.10.2023 / nr 92/2/IRJP/2023/2023 /  61000,00 PLN / Fundacja KUL / Instytut Rozwoj Jezyka Polskiego / Ministerstwo Edukacji i Nauki 

 

15. Laboratorium edukacyjne Emi i Gracji - Inicjatywy wspierające Rozwój Instytutu Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolego 2023 / Laboratorium edukacyjne „Emi i Gracji” / umowa  nr C/026/045/2023  z dn. 17.11.2023 / 80825,00 PLN / Fundacja Czyste Serca / Instytut Rozwój Jezyka Polskiego / Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Vademecum "Familiaris" 

W przygotowanym opracowaniu chcemy “opowiedzieć” zainteresowanym tematem EMIGRACJI o życiu i wzajemnej asekuracji na emigracji. Faktem jest, że będąc gościem w kraju emigracji nie można oczekiwać wielu praw i rościć sobie specjalnych przywilejów. Koniecznym jest jednak zachowanie postawy gotowości na rzecz ochrony swojej rodziny i polskości, nie dopuścić do wykluczenia polskich rodzin.

bottom of page